Valide CSS!

Notulen ALV 2014 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Notulen ALV 2014

Nieuws van de Secretaris

Notulen 2de Algemene ledenvergadering van Reünisten Vereniging Vuurleidingmonteurs / Wapenelektronicamonteurs Koninklijke Marine d.d. 2 april 2014.


1. Opening:
Voorzitter Emil de Wilde opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij vertelt dat er 100 aanmeldingen zijn en dat dat voldoende vertrouwen geeft om ieder jaar een reünie te houden. Hij memoreert dat Jaap Hoogeboom, die indertijd het Jappenkamp heeft overleefd, helaas is overleden. De voorzitter legt uit dat ieder lid een lidmaatschapnummer heeft gekregen, wat o.a. het controleren van de overboekingen eenvoudiger maakt. Het voornemen is dat elk lid bij de volgende uitnodiging een lidmaatschapkaartje ontvangt met het betreffende nummer. Hij roept de aanwezigen ook op de website te bezoeken. Voor die leden die de inlognaam en paswoord niet meer weten U kan die altijd opvragen via info@vlmntwemnt.nl.
2. Ingekomen stukken:
Verslag van de kascontrolecommissie.
P. Dekker, T.A. van der Horst, L. Lasschuit, H. Telleman en H.J.E. Woudenberg hebben bericht gestuurd dat ze verhinderd zijn om de ALV en Reünie te bezoeken.
3. Notulen ALV 2 april 2014-10-16:
De notulen worden door de vergadering in orde bevonden.
4. Jaarverslag 2014:
De penningmeester legt uit dat de financiële stukken en het gunstige verslag van de kascontrole-commissie ter inzage liggen.
5. Kascontrolecommissie 2015:
De kascontrole is uitgevoerd door de heren H.J. van der Linde en P.J.J. de Leeuw. Zij hebben de stukken gecontroleerd en vastgesteld dat de boekhouding netjes en in orde was en stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
6. Begroting 2015:
Zie punt 4.
7. Verkiezing kascontrolecommissie:
Tom Weber stelt zich beschikbaar als reserve lid van de kascontrole- commissie.
De kascontrolecommissie bestaat nu uit de heren H.J. van der Linde, P.J.N. Oudhuis met als reserve A.G.N. Weber.
8. Verkiezing bestuursleden:
Henk Woudenberg wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De vergadering is het daar voltallig mee eens zodat Henk nu officieel lid van het bestuur is. Hij zal zich bezig gaan houden met de ledenadministratie.
9. Rondvraag:
- Vraag: Waarom een ledennummer? We hebben toch allemaal een marinenummer.
- Antw: Met een ledennummer zit er meer lijn in de administratie en daar kun je meer mee doen dan met de onsamenhangende marinenummers met vijf en zes cijfers.

- Vraag: Hoe zit het met die twee keer vijf Euro?
- Antw : De voorzitter legt uit dat het € 5,00 contributie is en de tweede € 5,00 een bijdrage is voor de reünie. Het bestuur gaat dit nog evalueren om te zien of dat zo blijft of dat er wat gaat veranderen. De leden worden van dat resultaat op de hoogte gebracht.

- Vraag: Is het mogelijk om een foto op de ledenpas te zetten?
- Antw : Gaan we uitzoeken. Je pasfoto kan je vast opsturen.

- Vraag: Waarom zijn we een vereniging geworden en zijn we geen stichting gebleven?
- Antw : Dat was opdracht van de Marineleiding om de subsidies te kunnen verantwoorden.

- Vraag: Kunnen we de reünie in plaats van op Erfprins niet op een andere locatie (schip of i.d.) houden?
- Antw : De voorzitter vermoedt dat we op een andere plaats een mindere opkomst zullen hebben want Erfprins is wel de basis van ons dienstvak. Wel zegt hij toe dat het bestuur e.e.a. zal proberen uit te zoeken.
10. Sluiting:
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en belangstelling, wenst iedereen nog een gezellige dag en sluit de vergadering.

Notulist:
Piet Hageman

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu